Veelgestelde vragen

Algemeen

Ik wil bellen, e-mailen of schrijven naar het pensioenfonds, waar kan ik terecht?
Zie de contact­gegevens voor ons adres, telefoon­nummer of e-mailadres.
Hoe hoog is mijn pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Als u werknemer of voormalig werknemer bent of reeds pensioen ontvangt, dan krijgt u ieder jaar een (Uniform) Pensioenoverzicht van ons.
Hoe word ik geïnformeerd over de hoogte van mijn pensioen?
Als u werknemer of voormalig werknemer bent krijgt u ieder jaar een (Uniform) Pensioenoverzicht van ons.
Heb ik recht op pensioen bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland?
Als u niet zeker weet of u pensioen bij ons heeft opgebouwd, neem dan contact met ons op. Zie de contact­gegevens voor ons adres, telefoon­nummer of e-mailadres.
Kan ik mijn pensioen af laten kopen?
Normaal gesproken wordt ouderdomspensioen per maand uitbetaald vanaf de pensioendatum zolang u leeft. Bij afkoop wordt de waarde van uw pensioen in één bedrag uitbetaald. U heeft dan één keer meer geld in handen, maar daarna krijgt u niets meer. U kunt uw pensioen alleen af laten kopen als het bruto pensioen per jaar gelijk of lager is dan € 594,89. Dit is de afkoopgrens voor klein pensioen in 2023. De afkoopgrens voor klein pensioen wordt ieder jaar aangepast.
Heb ik recht op een voorwaardelijk extra pensioen vanuit het verleden?
Mogelijk heeft u recht op een voorwaardelijk extra pensioen vanuit het verleden. Of u hier recht op heeft, kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht.
Dit voorwaardelijk ouderdoms- en partnerpensioen wordt daadwerkelijk toegekend als u tot 31 december 2020 of eerdere pensionering werkzaam blijft bij Lloyd’s Register Nederland B.V. of Lloyd’s Register Nederland EMEA. Als u tijdens uw dienstverband bij Lloyd’s Register Nederland B.V. of Lloyd’s Register Nederland EMEA overlijdt, wordt het voorwaardelijke partnerpensioen op dat moment aan uw partner toegekend.
Het pensioenfonds probeert dit voorwaardelijke pensioen jaarlijks te verhogen met de stijging van de prijzen.

Indexatie en netto pensioen

Wordt mijn pensioen geïndexeerd?
Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dit heet indexeren. Het pensioenfonds streeft ernaar om de opgebouwde pensioenen ieder jaar te verhogen aan de hand van de stijging van de prijzen. Dit geldt zowel voor de werknemers, de mensen die al uitdienst zijn of al pensioen ontvangen.
Hoe wordt mijn pensioen geïndexeerd?
Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dit heet indexeren. Het pensioenfonds streeft er naar om de opgebouwde pensioenen ieder jaar te verhogen aan de hand van de stijging van de prijzen. Als het pensioen wordt verhoogd, gebeurt dit op 1 januari van het betreffende jaar.

Voor het vaststellen hoeveel de prijzen het afgelopen jaar zijn gestegen kijkt het pensioenfonds naar de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’, gepubliceerd door het CBS. Het pensioenfonds kijkt hoeveel de prijzen in de periode van september tot september zijn gestegen.

Het bestuur besluit jaarlijks óf de pensioenen worden verhoogd en zo ja of de pensioenen geheel of gedeeltelijk meegroeien met de stijging van de prijzen. Het bestuur kijkt hierbij onder andere naar de beleidsdekkingsgraad en de verwachtingen voor de toekomst.

Tot 1 januari 2018 stegen de pensioenen van de werknemers met de stijging van de lonen. Als u al werknemer was bij Lloyd’s Register Nederland B.V. of Lloyd’s Register EMEA vóór 1 januari 2018 én u bent nu nog steeds werknemer dan geldt voor u de volgende overgangsregeling voor de indexatie.

In verband met de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2018 stort de werkgever in 2018 tot en met 2024 gelden in een apart fonds. Als u al vóór 1 januari 2018 werknemer was bij Lloyd’s Register Nederland B.V. of Lloyd’s Register EMEA, dan ontvangt u gedurende uw dienstverband jaarlijks uit dit fonds een indexatie:
  • in de jaren 2018 tot en met 2024: 1,5%;
  • vanaf 2025: 2,5% per jaar.
De indexatie zal echter nooit hoger zijn dan de algemene loonstijging.

Als het vermogen in het aparte fonds op is, stopt ook deze tijdelijke indexatie. Vanaf dat moment wordt uw pensioen geïndexeerd uit de middelen van het pensioenfonds.

Wilt u weten hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is geïndexeerd? Zie het Pensioen 123 en klik op:
Waarom is de inflatie volgens CBS anders dan mijn indexatiepercentage?
Het pensioenfonds kijkt voor de stijging van de prijzen naar een andere periode. Het pensioenfonds kijkt bijvoorbeeld voor de indexatie per 1 januari 2018 naar de stijging van de prijzen in de periode september 2016 tot september 2017. In de media wordt ook over andere periodes verteld hoeveel de prijzen zijn gestegen.
Hoeveel is mijn netto pensioen na inhouding van premies en belastingen?
Op uw bruto pensioen wordt loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet ingehouden. Rond de datum waarop u het pensioen voor de eerste keer ontvangt, krijgt u van het pensioenfonds een bruto-netto opgave. Daarna krijgt u een opgave iedere keer als het netto pensioen wijzigt. Op deze opgaven kunt u zien wat de inhoudingen op het bruto pensioen zijn geweest.

Omdat de belastingen en andere inhoudingspercentages van jaar tot jaar veranderen, kunnen wij niet vooraf exact zeggen hoeveel het netto pensioen zal zijn. Voor een globale inschatting van uw netto pensioen kunt u contact opnemen met de pensioenadministratie: contactgegevens.

Pensionering

Moet ik zelf actie ondernemen om mijn pensioen in te laten gaan?
Als u in Nederland woont en het pensioen op leeftijd 68 in wil laten gaan, hoeft u in principe geen actie te ondernemen. Als u in het buitenland woont of op een andere datum met pensioen wilt gaan, wellicht wel. Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland stuurt u zes maanden voordat u 68 jaar wordt een brief met de hoogte van uw pensioenaanspraken en alle keuzemogelijkheden. Om deze brief te kunnen sturen is het belangrijk dat wij uw adres weten. Als u in Nederland woont, krijgen wij adreswijzigingen automatisch via de Basisregistratie Personen, als u in het buitenland woont moet u dit zelf aan ons doorgeven. Als u twijfelt of het pensioenfonds het juiste adres van u heeft, verzoeken wij u ook contact met ons op te nemen.

Ook als u eerder dan 68 jaar met pensioen wilt gaan verzoeken wij u dit minimaal zes maanden voor de gewenste pensioendatum aan ons door te geven.
Kan ik eerder of later met pensioen?
Binnen uw pensioenregeling heeft u de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Later is niet mogelijk. Als u de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen vervroegt, gaat het pensioen eerder in dan de standaard pensioendatum. Vanaf deze eerdere datum ontvangt u een lager pensioen. Bij vervroeging moet u met het volgende rekening houden:
  • Ingang van het pensioen kan op zijn vroegst vanaf 55 jaar.
  • U meldt uw wens tot vervroeging minimaal 6 weken voor de beoogde pensioendatum.
  • Bij vervroeging naar een datum die meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd ligt, moet u bij uw verzoek een verklaring inleveren. Deze verklaring houdt in dat u uw arbeidzame leven beëindigt in (ten minste) dezelfde mate als waarin u vervroegd met pensioen gaat en dat u niet van plan bent inkomensgenererende economische activiteiten te gaan verrichten.
  • Het belastingtarief is tot uw AOW-leeftijd hoger dan daarna.
  • Het pensioen is niet alleen lager doordat het wordt vervroegd, maar ook doordat de pensioenopbouw eerder stopt.
Voorbeeld:
De heer Jansen is 59 jaar. Hij heeft een ouderdomspensioen vanaf 68 jaar van € 15.000,-- De heer Jansen wil weten wat zijn pensioen zal zijn als hij op leeftijd 62 jaar met pensioen gaat. Het pensioen wordt 6 jaar vervroegd. Met hulp van de pensioenadministratie vindt hij in het pensioenreglement op de website met welke factoren hij zijn pensioen moet vermenigvuldigen: € 15.000,- x 72% = € 10.800,-

De in het voorbeeld gehanteerde omrekeningspercentage kan jaarlijks door het pensioenfonds worden aangepast!
Welke keuzemogelijkheden heb ik?
Naast het vervroegen van uw pensioen, kunt u er voor kiezen om geleidelijk aan minder te gaan werken en een deel van het pensioen in te laten gaan. U kunt er ook voor kiezen om de eerste jaren een hoger pensioen te ontvangen en daarna een lager pensioen. Dit noemen we ‘hoog-laag’. Ook kunt u ervoor kiezen om het partnerpensioen op de pensioendatum geheel of gedeeltelijk om te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u een partner heeft, moet hij of zij hier wel schriftelijk toestemming voor geven. Kijk voor al uw keuzemogelijkheden in Pensioen 123 en klik op:
Wanneer ontvang ik mijn pensioen?
Ouderdomspensioen wordt vanaf de pensioendatum maandelijks aan u uitbetaald zolang u leeft. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het maand waarin u overlijdt en wordt maandelijks, levenslang aan uw partner uitgekeerd.

De betaaldata van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland zijn:
Wanneer krijg ik een AOW-uitkering?

Vanaf welk moment u van de overheid een AOW-uitkering ontvangt is afhankelijk van uw geboortedatum. De huidige stand van zaken is volgens de overheid als volgt:

U bent geboren U krijgt
AOW in
Uw leeftijd als
uw AOW start is
na 31 maart 1952
en voor 1 januari 1953
201866
na 31 december 1952
en voor 1 september 1953
201966 en 4 maanden
na 31 augustus 1953
en voor 1 mei 1954
202066 en 8 maanden
na 30 april 1954
en voor 1 januari 1955
202167
na 31 december 1954
en voor 1 oktober 1955
202267 en 3 maanden
na 30 september 1955
en voor 1 oktober 1956
202367 en 3 maanden

Bent u geboren na 30 september 1956? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. Later wordt bekend wanneer u precies AOW krijgt. De AOW-leeftijd is afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

De betaaldata van de AOW-uitkering zijn:
Hebben bijverdiensten invloed op mijn pensioen?
Na uw pensionering mag u bijverdienen. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Uitzondering op deze regel is als u arbeidsongeschikt bent en een WAO- of WIA-uitkering ontvangt: als gevolg van bijverdiensten wordt uw WAO- of WIA-uitkering verlaagd en eventueel ook uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Hoe geef ik een nieuw bankrekeningnummer door?
Als het bankrekeningnummer waarop u uw pensioenuitkering ontvangt niet meer juist is, dient u zo spoedig mogelijk het nieuwe IBAN-rekeningnummer aan ons door te geven. Dit kunt u doen door een brief te schrijven met daarin het nieuwe IBAN-rekeningnummer, uw burgerservicenummer (BSN) en uw handtekening. U stuurt de brief inclusief een kopie van uw bankafschrift en een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland
p/a Visma Idella
Postbus 35
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Belangrijke gebeurtenissen in uw leven

Ik heb sinds kort een partner, moet ik dat melden aan het pensioenfonds?
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft u dat niet aan ons te melden. Deze informatie krijgen wij automatisch van de Basisregistratie Personen. Als u gaat samenwonen, geeft u dit wel door aan Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland. In geval van uw overlijden komt uw gehuwde of geregistreerde partner mogelijk in aanmerking voor het partnerpensioen.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen en aan kunnen tonen dat u een gezamenlijke huishouding heeft die vóór uw pensioendatum is gestart. Wij verzoeken u een kopie van uw notarieel samenlevingscontract op te sturen naar Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland.
Ik ben vader/moeder geworden, moet ik dat melden aan het pensioenfonds?
De geboorte of adoptie van een kind hoeft u niet aan ons te melden. In uw pensioenregeling is een voorziening getroffen voor uw kinderen voor het geval u komt te overlijden. Ieder kind jonger dan 21 jaar komt dan in aanmerking voor wezenpensioen. Kinderen ouder dan 21 jaar die nog studeren of invalide zijn, ontvangen een wezenpensioen tot maximaal hun 27ste verjaardag.
Ik kom te overlijden, krijgen mijn partner en kinderen pensioen?
In geval van uw overlijden, komen uw partner en kinderen mogelijk in aanmerking voor partnerpensioen en wezenpensioen. Als u in Nederland woont krijgt het pensioenfonds via de Basisregistratie Personen automatisch bericht van uw overlijden. Het pensioenfonds neemt na uw overlijden zelf contact op met uw nabestaanden en zal beoordelen of zij in aanmerking komen voor partner- en of wezenpensioen. De hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen staat vermeld op het (Uniform) Pensioenoverzicht dat u periodiek van ons ontvangt.
Ik ga scheiden, moet ik dat melden aan het pensioenfonds?
Van een echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap krijgt het pensioenfonds bericht via de Basisregistratie Personen. Als ongehuwd samenwonende dient u de beëindiging van de samenleving zelf aan het pensioenfonds door te geven. Daarnaast stuurt u zelf de afspraken die u heeft gemaakt bij de scheiding naar het pensioenfonds. Afspraken kunnen bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, huwelijkse voorwaarden of het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Het ingevulde en ondertekende formulier, ook wel ‘vereveningsformulier’ genoemd, stuurt u binnen twee jaar na de echtscheiding naar het pensioenfonds.
Ik ga scheiden, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
Een scheiding heeft gevolgen voor uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. Laat u voorafgaand aan de scheiding informeren door een jurist die goed op de hoogte is van pensioen en echtscheiding, zodat de afspraken die u met uw ex-partner maakt, goed op papier worden vastgelegd.

Gevolgen voor het ouderdomspensioen:
Na een scheiding heeft uw ex-partner recht op de helft van uw ouderdomspensioen indien u getrouwd was of u een partnerschap bij de burgerlijke stand had laten registreren. Dit recht heeft uw ex-partner ook als u gescheiden bent van tafel en bed. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u getrouwd was of toen u een geregistreerd partnerschap had. We noemen dit ‘verevening’. U geeft de vereveningsafspraken aan het pensioenfonds door middels het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Uw ex-partner én u krijgen allebei een pensioenoverzicht van het pensioenfonds.

Vanaf uw pensioendatum ontvangen u en uw ex-partner verevend ouderdomspensioen. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, krijgt u (alsnog) het hele ouderdomspensioen. Als u overlijdt vóór uw ex-partner, krijgt uw ex-partner geen deel van uw ouderdomspensioen. Dus als u overlijdt stopt het (verevende) ouderdomspensioen sowieso. Uw ex-partner krijgt dan mogelijk een ‘bijzonder partnerpensioen’.

U kunt samen ook andere afspraken maken. Dit kan in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in het echtscheidingsconvenant.

Gevolgen voor het partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of het einde van het samenwonen. Dit wordt ‘bijzonder partnerpensioen’ genoemd. Zowel u als uw ex-partner ontvangen hierover bericht van het pensioenfonds.

Als uw ex-partner afstand doet van het recht op partnerpensioen, dan moet u het pensioenfonds informeren. De afwijkende afspraak over het partnerpensioen moet zijn opgenomen in een (scheidings)convenant dat door beide ex-partners is ondertekend. Het pensioenfonds beoordeelt zelf of het aan de afwijkende afspraak meewerkt. Pas als de afspraak door het pensioenfonds schriftelijk is bevestigd, is deze geldig.
Ik ga uitdienst, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
Als u uit dienst gaat, stopt de pensioenopbouw. Ook het tijdelijk partnerpensioen is dan niet meer voor u verzekerd. U ontvangt van het pensioenfonds een overzicht van de tot dat moment opgebouwde pensioenen.

Als u naar een andere werkgever gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland en wordt het vanaf uw standaard pensioendatum of een andere door u gekozen pensioendatum, aan u uitbetaald.

Als u van werkgever verandert, betaalt u geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland en gaat u verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.
Ik ben arbeidsongeschikt, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
Als u tijdens uw dienstverband met Lloyd’s Register voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Iemand is arbeidsongeschikt als hij of zij meer dan twee jaar ziek is. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Als u volledig arbeidsongeschikt bent, bouwt u ook volledig pensioen op. Dan hoeft u geen premie meer te betalen. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, bouwt u voor een deel pensioen op. Voor dat deel betaalt u dan geen premie meer. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV. U wordt net als de huidige werknemers jaarlijks over uw pensioen geïnformeerd middels een Uniform Pensioenoverzicht.

Als u ná 2 jaar na uitdiensttreding arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u van Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland geen (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw.

Naast voortzetting van de pensioenopbouw, heeft u ook recht op een aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van het aanvullend pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Indien u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, is de aanvulling 70% van uw salaris boven de salarisgrens voor de WIA-uitkering (€ 66.956 in 2023).
Ik ga in deeltijd werken, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
Als u in deeltijd werkt of gaat werken, bouwt u minder pensioen op. Uw pensioengrondslag is of wordt namelijk lager. Deze wordt gecorrigeerd met de deeltijdfactor. Bijvoorbeeld: u werkt 32 uur per week van de fulltime 40 uur. De deeltijdfactor is dan 32 / 40 = 0,8.
Ik ben verhuisd, moet ik dat doorgeven aan het pensioenfonds?
Als u in Nederland woont en verhuist naar een ander adres in Nederland, hoeft u de adreswijziging niet aan ons door te geven. Als u uw nieuwe adres doorgeeft aan uw gemeente ontvangen wij automatisch uw nieuwe adresgegevens van de Basisregistratie Personen.

Als u naar het buitenland verhuist, is het belangrijk dat u de adreswijziging wel schriftelijk aan ons doorgeeft.

Als u pensioen ontvangt en in het buitenland woont, bent u verplicht om één keer per jaar een ‘attestatie de vita’ (een bewijs van in leven zijn) naar het pensioenfonds op te sturen. U wordt hiervoor door het pensioenfonds aangeschreven.