Strategisch Beleggingsbeleid

Bij het vaststellen van de te volgen beleggingstrategie laat het pensioenfonds zich leiden door het doel en de ambitie van het pensioenfonds. Het primaire doel van Pensioenfonds Lloyd’s Register is het voldoen aan de nominale pensioenverplichtingen. De ambitie van Pensioenfonds Lloyd’s Register is om een zo goed mogelijke koopkrachtbescherming waar te maken. Concreet betekent dit dat het pensioenfonds de ambitie heeft om de pensioenen ieder jaar te indexeren met de prijsinflatie.

Pensioenfonds Lloyd’s Register stelt de beleggingsstrategie vast op basis van een ALM-studie. ALM staat voor Asset Liabiltity Management. In een ALM-studie wordt gekeken wat de impact is op de beleggingen en de langetermijn pensioenverplichtingen bij verschillende toekomstige economische scenario’s. Uiteindelijke doel van de ALM-studie is te komen tot een beleggingsstrategie waarmee het primaire doel en de ambitie van het pensioenfonds het beste kunnen worden bereikt.

Dit heeft bij Pensioenfonds Lloyd’s Register geleid tot een strategische beleggingsmix bestaande uit 56% vastrentende waarden (obligaties en leningen) en 44% zakelijke waarden (hoofdzakelijk aandelen).

De vastrentende waarden zijn gekoppeld aan het primaire doel van de stichting, het kunnen voldoen aan de nominale pensioenverplichtingen. Zowel de vastrentende waarden als de pensioenverplichtingen zijn gevoelig voor een verandering van de rente. Als de rente daalt, stijgt de waarde van de pensioenen, maar ook de obligaties stijgen in waarde. Als dit niet in gelijke mate gebeurt is er sprake van een renterisico. Er wordt zodanig belegd dat dit renterisico wordt beperkt, het renterisico wordt gedeeltelijk ‘afgedekt’.

De zakelijke waarden hebben als doel meer rendement te genereren dan nodig is om de nominale pensioenverplichtingen te voldoen, zodat de pensioenen geïndexeerd kunnen worden.

Pensioenfonds Lloyd’s Register belegt niet zelf, maar via beleggingsfondsen die worden beheerd door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Hierbij hanteert het pensioenfonds als uitgangspunten a) dat er wordt belegd middels indexfondsen, tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken en b) dat de indices marktgewogen zijn.

Deze uitgangspunten bieden een waarborg dat de vermogensbeheer- en transactiekosten zoveel mogelijk beperkt blijven en dat vermogensbeheerders de strategie uitvoeren die onderdeel is van de beleggingsstrategie van Pensioenfonds Lloyd’s Register.

De afspraken tussen Pensioenfonds Lloyd’s Register en de vermogensbeheerders liggen vastgelegd in verschillende documenten. De belangrijkste elementen van de afspraken zijn dat de vermogensbeheerders de afgesproken strategie volgt en niet voor rendementsdoeleinden short selling of leverage toepast. De afspraken gelden voor onbepaalde tijd, waarbij het Pensioenfonds Lloyd’s Register altijd vrij staat om de belegging te verkopen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en betrokkenheidsbeleid

Pensioenfonds Lloyd’s Register houdt rekening met het feit of de bedrijven waarin het pensioenfonds belegt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is vastgelegd in het MVB-beleid van het pensioenfonds, ook wel ESG-beleid genoemd. (ESG staat voor Environmental, Social and Governance) Daarnaast toont het pensioenfonds als (indirect) aandeelhouder betrokkenheid bij de bedrijven waarin het belegt. Hoe Pensioenfonds Lloyd’s Register dit doet is vastgelegd in het betrokkenheidsbeleid van het pensioenfonds. Hierna lichten wij het ESG- en betrokkenheidsbeleid van het pensioenfonds toe.

ESG-beleid

Pensioenfonds Lloyd’s Register hanteert de plicht om de belangen van deelnemers te beschermen als leidend motief bij vorming van het beleid in het algemeen en van het ESG- beleid in het bijzonder. Pensioenfonds Lloyd’s Register is ervan overtuigd dat bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-maatstaven op de lange termijn betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen. Het beleid voor verantwoord beleggen dient op lange termijn primair te resulteren in een beter verwacht rendement en/of een lager risico. Dit acht Pensioenfonds Lloyd’s Register in het belang van de deelnemers.

Pensioenfonds Lloyd’s Register realiseert zich daarbij dat het als lange termijn investeerder een maatschappelijke plicht heeft, maar ook dat directe invloed als lange termijn investeerder beperkt is. Pensioenfonds Lloyd’s Register oefent indirect invloed uit door niet te beleggen in bedrijven die slecht scoren op ESG-karakteristieken.

Pensioenfonds Lloyd’s Register gelooft in het bundelen van krachten. Daarom heeft Pensioenfonds Lloyd’s Register samen met ruim 70 andere pensioenfondsen het ‘IMVB-convenant Pensioenfondsen’ ondertekend. Zie voor meer informatie: pensioenfederatie.nl/website/themas/vermogensbeheer/imvb-convenant/

Pensioenfonds Lloyd’s Register hanteert de volgende realistische uitgangpunten voor het ESG-beleid:

  • De internationale initiatieven en de initiatieven van de werkgever geven richting aan het lange termijn ESG-beleid.
  • Het beleid is praktisch uitvoerbaar. Pensioenfonds Lloyd’s Register kiest voor oplossingen die zich hebben bewezen.
  • Het beleid mag leiden tot iets hogere kosten, maar mag geen materiële impact hebben op het risico-rendementsprofiel van de portefeuille.
  • Pensioenfonds Lloyd’s Register stelt eisen aan zijn vermogensbeheerders, zo moet de vermogensbeheerder de UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investing) volgen, vergelijkbare principes als het pensioenfonds hanteren en de vermogensbeheerder moet in staat zijn om de ESG-criteria van het pensioenfonds in het beleggingsproces te integreren.

Pensioenfonds Lloyd’s Register belegt in geen geval, direct of indirect via beleggingsfondsen, in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren.

Daarnaast vermijdt Pensioenfonds Lloyd’s Register te beleggen in bedrijven die controversiële wapens produceren, onderhouden of verhandelen, die nucleaire wapens produceren, onderhouden of verhandelen of in bedrijven die zich schuldig maken aan ernstige en structurele schending van de ‘UN Global Compact Principles’.

Betrokkenheidsbeleid

Betrokkenheid tonen met de bedrijven waarin het pensioenfonds belegt, kan door het aangaan van een dialoog met deze bedrijven of door het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Pensioenfonds Lloyd’s Register is zich ervan bewust dat het als kleine minderheidsaandeelhouder beperkte mogelijkheden heeft om een betrokkenheidsbeleid te voeren. Daarom maakt het pensioenfonds in de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid gebruik van zijn vermogensbeheerders. De vermogensbeheerders die beleggen voor Pensioenfonds Lloyd’s Register beheren een vermogen van relevante omvang. Daarnaast hebben deze vermogensbeheerders ook de omvang om de benodigde specialisten, kennis en data in te zetten voor een effectieve betrokkenheid.

Daarom volgt Pensioenfonds Lloyd’s Register het betrokkenheidsbeleid van zijn vermogensbeheerders. Pensioenfonds Lloyd’s Register neemt kennis van het betrokkenheidsbeleid van de vermogensbeheerders voordat deze worden aangesteld.. Daarna spant Pensioenfonds Lloyd’s Register zich in om het gevoerde betrokkenheidsbeleid door de vermogensbeheerder te monitoren.

Het betrokkenheidsbeleid van onze vermogensbeheerders en periodieke rapportages zijn beschikbaar op de volgende websites:

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomieverordening
Hoe houden wij rekening met duurzaamheidsrisico’s in gedragslijnen en beleggingsbeslissingen?

Algemeen

Pensioenfonds Lloyd’s Register vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van zijn beleggingen. Dat begint bij het goed begrijpen van de invloed van onze beleggingen op mens, milieu en goed bestuur en wat de risico’s van onze beleggingen zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk onze deelnemers hierover te informeren. Nationale en internationale wetgeving vraagt dit ook van ons. Het gaat hierbij om twee verordeningen: de zogeheten Informatieverschaffingsverordening (SFDR) en de Taxonomieverordening.
De risico’s op het gebied van duurzaamheid in relatie tot beleggen noemen we duurzaamheidsrisico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het risico dat een bedrijf waarin Pf. Lloyd’s geïnvesteerd heeft een negatief rendement behaalt vanwege schade door overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Dit is dus een effect van de buitenwereld op de beleggingen van Pf. Lloyd’s.

Wat betekenen deze verordeningen voor Pensioenfonds Lloyd’s Register

Pensioenfondsen stellen voor hun beleggingen een procedure op, om te komen tot de juiste besluiten. De SFDR bepaalt dat pensioenfondsen informatie moeten verstrekken over hoe de relevante duurzaamheidsrisico’s voor het fonds worden meegenomen in deze procedures. En op een tweede niveau vraagt de SFDR inzicht te geven in hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegenomen in de beleggingsbeslissingen voor de pensioenregeling.
Het pensioenfonds maakt geen onderscheid in hoe zij duurzaamheidsrisico’s op deze twee niveaus meeneemt. Onderstaande toelichting geldt dus voor beide niveaus.
Hieronder leest u wat deze duurzaamheidsrisico’s zijn en hoe het pensioenfonds hiermee omgaat.

Wat zijn duurzaamheidsrisico’s?

Beleggen kent risico’s. Aandelenkoersen en de rente kunnen stijgen of dalen. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door duurzaamheidsrisico’s. Duurzaamheidsrisico’s zijn gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance (ESG) gebied die een negatief effect op de waarde van een belegging kunnen veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klimaatverandering en vervuiling (ecologisch gebied), mensenrechtenschendingen en productaansprakelijkheid (sociaal gebied) en beloningskwesties en corruptie (governance gebied).

Dit soort risico’s kunnen de waarde van beleggingen negatief beïnvloeden, vooral ook op de lange termijn. Pensioenfonds Lloyd’s Register houdt in zijn beleggingsbeleid bewust rekening met duurzaamheidsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan beleggen in CO2-intensieve sectoren. Door het risico van klimaatverandering kunnen bedrijven in die sectoren in waarde dalen. Maar denk ook aan investeren in een land waar grootschalige corruptie plaatsvindt. Dat kan ongunstig zijn, omdat de kredietwaardigheid of het investeringsklimaat in dat land ter discussie staat.

Wat betekent dit voor u?

Pensioenfonds Lloyd’s Register houdt in haar beleid dus rekening met deze duurzaamheidsrisico’s en de effecten daarvan. Niet alleen vanwege (internationale)regelgeving, maar ook omdat dit voor u als deelnemer of gepensioneerde van belang is. Als de waarde van beleggingen daalt, verslechtert de financiële positie van ons pensioenfonds en kan de dekkingsgraad dalen. Dit kan leiden tot het niet verlenen van indexatie, het verhogen van de premie of het verlagen van de pensioenen. Gebeurtenissen op ecologisch, sociaal of governance gebied kunnen dus (negatieve) gevolgen hebben voor uw pensioen. We willen dit uiteraard voorkomen.

Hieronder lichten wij de voor ons belangrijkste duurzaamheidsrisico’s toe en de mogelijk negatieve effecten hiervan op het financieel rendement.

  • Ecologisch: Het pensioenfonds acht dat beleggen in CO2-intensieve sectoren een negatief effect kan hebben op het rendement, omdat door klimaatverandering en de pogingen tot mitigatie daarvan, bedrijven in die sectoren in waarde kunnen dalen.
  • Sociaal: Bedrijven en overheden kunnen ook te maken krijgen met sociale risico’s. Het pensioenfonds acht dat wanneer bedrijven en overheden niet goed omgaan met sociale duurzaamheidsrisico’s, er bij bedrijven kans wordt gelopen op reputatieschade, ontevreden klanten en medewerkers, en bij overheden op beperkte economische groei in een land. Dit kan een negatieve impact hebben op aandelenkoersen en kredietwaardigheid, en daarmee op de financiële rendementen van deze beleggingen. Sociale risico’s bij bedrijven zijn bijvoorbeeld klachten over slechte arbeidsomstandigheden bij een bedrijf, discriminatie, onveilige of niet-duurzame producten. Bij overheden zijn dit bijvoorbeeld opleidingsniveau, gezondheidszorg, inkomens(on)gelijkheid en serieuze schending van mensenrechten.
  • Governance: Het pensioenfonds acht dat investeren in een landen of bedrijven waar blootstelling is aan governance risico’s ongunstig kan zijn voor kredietwaardigheid en financiële rendementen. Zo kan de kredietwaardigheid of het investeringsklimaat in een land ter discussie komen te staan en negatief beïnvloed worden wanneer er sprake is van slechte uitvoering van politiek gezag, zoals onder grootschalige corruptie. Hetzelfde geldt voor de financiële positie van bedrijven wat kan worden aangetast door corruptie, slecht ondernemingsbestuur of beloningsbeleid. In de gevallen dat deze risico’s tot uiting komen heeft dit mogelijk negatieve impact op rendementen van de beleggingen.

Pensioenfonds Lloyd’s Register vindt alle drie de factoren belangrijk. Het pensioenfonds is van mening dat deze duurzaamheidsfactoren sterk met elkaar samenhangen en neemt deze dan ook in samenhang mee in het beleid. Wilt u in algemene zin meer weten over het verantwoord beleggen beleid van ons pensioenfonds, dan kunt u dat lezen in het artikel hierboven “Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en betrokkenheidsbeleid”.

Wat betekent dit voor Pensioenfonds Lloyd’s Register

Het nauwkeurig inschatten van de impact van de duurzaamheidsrisico’s op het verwacht rendement van onze beleggingen, is in de praktijk lastig uitvoerbaar. Daarom maken wij de volgende inschatting. Naar onze inschatting kunnen bedrijven die een verhoogd risico laten zien op ESG-kenmerken, een significante negatieve impact op het rendement hebben. Daarom moeten ze bij voorkeur gemeden worden. Scores waarin een combinatie van ESG-kenmerken met de hierboven beschreven duurzaamheidsrisico’s worden meegenomen geven ons hier inzicht in.

Hieronder lichten wij toe welke methodieken en instrumenten wij gebruiken om ESG-kenmerken die duurzaamheidsrisico’s inzichtelijk maken, mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen. Met als doel deze risico’s te beperken.

Om verantwoord ESG-beleid te maken en duurzaamheidsrisico’s te beperken hebben we allereerst voldoende en juiste data nodig. Dit is beschikbaar via onze vermogensbeheerders. Vervolgens kunnen we verschillende instrumenten inzetten om duurzaamheidsrisico’s te beperken. Zo gaan we met voorkeur over tot uitsluiting, wanneer de er sprake is van verhoogde blootstelling aan ESG risico’s. Dit betekent dat we niet meer in een bepaald bedrijf of een land investeren wat slecht scoort op ESG-karakteristiek. Daarnaast sluiten we ons aan bij het betrokkenheidsbeleid van onze vermogensbeheerders. Zij gaan namens het pensioenfonds in gesprek met bedrijven en laten daarmee ook onze stem horen op aandeelhoudersvergaderingen. Het betrokkenheidsbeleid van onze vermogensbeheerders dient wel aan te sluiten bij onze uitgangspunten daarom kijken we bij de selectie van de externe vermogensbeheerders naar duurzaamheidsaspecten; zijn zij in staat om duurzaamheidsrisico’s onderdeel te laten zijn van hun beleggingsstrategie.

Het MVB-beleid van Pensioenfonds Lloyd’s Register is doorlopend in ontwikkeling, waarbij wij ook rekening houden met de voorkeuren van onze deelnemers. We vinden transparantie over ons beleid belangrijk.

Taxonomie verordening

De Taxonomie verordening bepaalt dat een pensioenfonds moet aangeven hoe het rekening houdt met ecologisch duurzame economische activiteiten volgens de definitie van deze verordening. Hier zijn wettelijk voorgeschreven teksten voor:
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Hoe gaan wij om met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

“Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen”

De Europese verordening SFDR bepaalt dat een pensioenfonds aan moet geven of het de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt. Hiermee worden de effecten op duurzaamheid die het gevolg zijn van de beleggingen van het pensioenfonds bedoeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de CO2 uitstoot die geassocieerd wordt met de bedrijven waarin het pensioenfonds investeert. Dit is dus niet een effect van de buitenwereld op de beleggingen van Pensioenfonds Lloyd’s Register (zoals het geval is bij de eerder genoemde duurzaamheidsrisico’s). In plaats daarvan gaat het hier om een effect van de beleggingen van Pensioenfonds Lloyd’s Register op de buitenwereld. Precies een tegenovergesteld effect dus.

Pensioenfonds Lloyd’s Register houdt op dit moment geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, in de zin van artikel 4 van SFDR.

Eigen afweging

Het pensioenfonds weegt verschillende ESG-criteria mee bij zijn investeringsbeslissingen. Maar het fonds weegt niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd in SFDR. Het pensioenfonds heeft dus een eigen keuze gemaakt welke criteria het meeweegt.

De SFDR wetgeving is nog in ontwikkeling en is dus nog niet definitief. In 2023 worden wijzigingen verwacht in de lijst met belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en de indicatoren. Nu zijn de wijzigingen nog niet bekend. Het pensioenfonds wil zich bij zijn beleggingsbeslissingen nog niet vastleggen op die belangrijkste ongunstige effecten, zonder dat het weet wat die factoren en indicatoren exact zijn.

Het pensioenfonds heeft het IMVB-convenant ondertekend omdat zij gelooft in het bundelen van krachten en daarmee met haar beperkte omvang kan leren van grotere fondsen. Het fonds ziet hierin met name toegevoegde waarde vanuit een risico perspectief en vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaamheidsrisico’s van beleggingen door betrokkenheid te beperken. Momenteel ziet het pensioenfonds vanuit deze uitgangspunten geen concrete aanknopingspunten met het in acht nemen van de meest ongunstige effecten van duurzaamheidsfactoren in beleggingsbeslissingen zoals bedoeld vanuit artikel 4 van de SFDR. 

Data

Daarnaast moeten pensioenfondsen die wel rekening houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ook over een grote hoeveelheid indicatoren rapporteren. Het fonds moet daarvoor aanvullende data inkopen. Dit brengt hoge kosten met zich mee wat niet passend is bij de beperkte omvang van Pensioenfonds Lloyd’s Register. Maar ook de dekking van de data en de kwaliteit daarvan is een reden om (voorlopig) de verklaring ongunstige effecten niet op te stellen.

Heroverweging keuze

Het pensioenfonds verwacht dat zowel de dekking als de kwaliteit van de data de komende jaren zal verbeteren. Het pensioenfonds zal dan de huidige keuze om geen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten in heroverweging nemen. Bij deze heroverweging neemt het pensioenfonds de kwaliteit, inspanning en kosten van de rapportages mee. Deze heroverweging kan ook nog beïnvloed worden wanneer deelnemers willen dat het pensioenfonds rekening houdt met de wettelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsrisico’s.

Hoe nemen wij duurzaamheidsrisico’s mee in ons beloningsbeleid?

Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en consistentie. Het beloningsbeleid is afgestemd op de aard, omvang, organisatie en complexiteit van het pensioenfonds. Het pensioenfonds hanteert het uitgangspunt dat het beloningsbeleid niet moet aanzetten tot het nemen van risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s. Het pensioenfonds hanteert een vaste en marktconforme beloning voor zijn bestuurders. De beloning is daarmee onafhankelijk van het rendement en risico van de beleggingsportefeuille. De afwegingen van eventuele duurzaamheidsrisico's worden daardoor niet beïnvloed door het beloningsbeleid.

Het pensioenfonds blijft het beloningsbeleid evalueren en zo nodig aanpassen.

Het beloningsbeleid voldoet aan de wettelijke eisen uit de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR), het Besluit Financieel Toetsingskader, de Code Pensioenfondsen en de Principes beheerst beloningsbeleid van AFM en DNB.