Nieuws

Vereniging van Gepensioneerden in oprichting

juli 2022

In 2020 is een akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Ieder pensioenfonds zal in de komende jaren de opgebouwde pensioenaanspraken zo goed mogelijk onder brengen in dit nieuwe pensioenstelsel. In de nieuwe Pensioenwet is de mogelijkheid geschapen voor pensioengerechtigden om in de vorm van een vereniging informerend en adviserend betrokken te zijn bij de overdracht van hun pensioenen naar het nieuwe stelsel.

Een twintigtal gepensioneerden van Lloyd's Register heef het initiatief genomen om hiertoe een vereniging op te richten. Mocht je hiervoor interesse hebben kun je kennisnemen van de Nieuwsbrief juli 2022. Dit geldt zowel voor pensioengerechtigde deelnemers die reeds maandelijks pensioen ontvangen als voor mensen die zijn vertrokken bij Lloyd's en in het fonds pensioen hebben opgebouwd, maar nog niet pensioengerechtigd zijn.