Nieuws

Kans op verlaging van het pensioen

september 2019

De financiële situatie van het pensioenfonds is dit jaar duidelijk verslechterd. De lage rente zorgt ervoor dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds eind augustus 2019 onder het kritische niveau is gekomen. De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen de bezittingen en de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds. De daling van de rente zorgt voor een stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen. Per 31 augustus jl. bedroeg de dekkingsgraad van het pensioenfonds 91,5%.

Een pensioenfonds moet over een dekkingsgraad beschikken waarmee het in de toekomst tegenvallers kan opvangen. Voor pensioenfonds Lloyd¿s Register is dat een dekkingsgraad van ongeveer 120%. Wanneer het pensioenfonds dat niet heeft moet het in een Herstelplan aan DNB laten zien dat het in 10 jaar tijd wel boven dat niveau komt.

De dekkingsgraad is nu echter zo hard gedaald dat het vanaf dit niveau niet zal lukken om die vereiste dekkingsgraad in 10 jaar te halen. Als dat eind 2019 nog steeds het geval is zal het pensioenfonds over moeten gaan tot het verlagen van de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenen. Die verlaging mag over 10 jaar worden uitgesmeerd.

De dekkingsgraad op 31 december 2019 is bepalend of, en zo ja in welke mate, de pensioenen verlaagd moeten worden. Op basis van de hoogte van de dekkingsgraad per 31 augustus jl. zou de verlaging van het pensioen begin 2020 uitkomen op circa 0,3%. Eind 2020 moet het pensioenfonds dezelfde berekeningen weer maken om te bepalen of de pensioenen wederom zullen moeten worden verlaagd of dat er geen verdere verlagingen meer noodzakelijk zijn.