Nieuws

Dekkingsgraad sterk gedaald door coronavirus (English version)

maart 2020

De dekkingsgraad is in de eerste 2 maanden van 2020 gedaald van 99,5% eind 2019 naar 91,3% per eind februari 2020. De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen de bezittingen en de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn de rente en de koersen van de aandelen in de eerste 2 maanden van 2020 wereldwijd scherp gedaald. Door de daling van de aandelenkoersen nemen de bezittingen af en door de daling van de rente nemen de pensioenverplichtingen juist toe. Het gevolg is dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds scherp is gedaald tot onder de kritische grens van circa 95%.

Een pensioenfonds moet over een dekkingsgraad beschikken waarmee het in de toekomst tegenvallers kan opvangen. Voor pensioenfonds Lloyd’s Register is dat een dekkingsgraad van ongeveer 120%. Wanneer het pensioenfonds dat niet heeft, moet het in een herstelplan aan DNB laten zien dat het in 10 jaar tijd wel boven dat niveau komt.

De dekkingsgraad is nu echter zo hard gedaald dat het vanaf dit niveau niet zal lukken om die vereiste dekkingsgraad in 10 jaar te halen. Als dat eind 2020 nog steeds het geval is, dan kan het zijn dat het pensioenfonds volgens de huidige regels over moeten gaan tot het verlagen van de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenen in 2021. Die verlaging mag over 10 jaar worden uitgesmeerd.

Tijdens een extra ingelaste telefonische vergadering heeft het bestuur bekeken of op dit moment extra maatregelen noodzakelijk en/of verstandig zijn. Het bestuur heeft tijdens dit overleg geconcludeerd dat het niet verstandig is om op dit moment extra maatregelen te nemen. Het pensioenfonds belegt voor de lange termijn en ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat het niet verstandig is om in een dalende markt snel risico af te bouwen. Wat het bestuur wel doet, is versneld een reeds gepland onderzoek (“ALM-studie”) uitvoeren waarbij het beleggingsbeleid voor de langere termijn tegen het licht wordt gehouden. Het bestuur was hier reeds mee gestart.

Het bestuur van het pensioenfonds houdt de dekkingsgraad van het pensioenfonds en de economische ontwikkelingen nauwgezet in de gaten in het besef dat er nog veel onzekerheid is voor de economische gevolgen op de korte en de lange termijn.


Funding ratio decreased substantially due to coronavirus

march 2020

The funding ratio has dropped in the first 2 months of 2020 from 99.5% at the end of 2019 to 91.3% at the end of February 2020. The funding ratio indicates the relationship between the assets and the pension liabilities of the pension fund. As a result of the coronavirus outbreak, interest rates and share prices have fallen sharply worldwide in the first 2 months of 2020. As a result of the fall in share prices, assets will decrease and pension liabilities will increase as a result of the fall in interest rates. As a result, the funding ratio of the pension fund has fallen sharply below the critical limit of approximately 95%.

A pension fund must have a funding ratio with which it can absorb setbacks in the future. For the Lloyd’s Register pension fund, this is a funding ratio of approximately 120%. If the pension fund does not have this, it must demonstrate to DNB in a recovery plan that it will rise above that level in 10 years.

However, the funding ratio has now fallen so quickly that it will not be possible from the current level to achieve that required funding ratio in 10 years. If that is still the case at the end of 2020, it’s possible that under the current rules the pension fund must reduce pensions payments and accrued pensions in 2021. This reduction may be spread over 10 years.

During an extra scheduled conference call, the board examined whether additional measures are currently necessary and / or sensible. During this meeting, the board concluded that it is not wise to take additional measures at this time. The pension fund invests for the long term and past experience has shown that it is not wise to reduce risk quickly in a declining market. What the board is doing is accelerating an already planned study (“ALM study”) in which the investment policy for the longer term is examined. The board had already started with this.

The board of the pension fund keeps a close eye on the funding ratio of the pension fund and the economic developments, realizing that there is still a lot of uncertainty about the economic consequences in the short and long term.