Beste gewezen deelnemer,Welkom bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland! Als gewezen deelnemer heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij ons pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u eens in de vijf jaar van ons ontvangt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioen. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. In laag 3 staan alle belangrijke documenten van het pensioenfonds zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

  • Ouderdomspensioen
   Via uw voormalige werkgever nam u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland en heeft u ouderdomspensioen opgebouwd. Dat ouderdomspensioen gaat in als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

   Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelnam en het aantal jaren dat u heeft deelgenomen. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68e jaar, of eerdere gekozen pensioendatum, maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

   Meer informatie
  • Partnerpensioen
   Naast uw ouderdomspensioen heeft u ook partnerpensioen opgebouwd. Als u komt te overlijden, ontvangt uw partner een partnerpensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin u overlijdt en wordt maandelijks, levenslang aan uw partner uitgekeerd.

   De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie vindt u in het pensioenreglement in laag 3.

   Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

   Meer informatie
  • Wezenpensioen
   Naast uw ouderdomspensioen heeft u ook wezenpensioen opgebouwd. Als u komt te overlijden, ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

   Elk kind ontvangt wezenpensioen tot hij of zij 21 jaar is. Zolang het kind op school zit, studeert of invalide is, ontvangt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

   De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

   Meer informatie
  • Pensioenreglement
   Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het op u van toepassing zijnde pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling Niet?

  • Geen tijdelijk partnerpensioen na uitdiensttreding
   De aanspraak op tijdelijk partnerpensioen is alleen verzekerd zolang u in dienst bent bij LRQA Nederland B.V. of Lloyd’s Register EMEA. Uw tijdelijk partnerpensioen is bij beëindiging van uw dienstverband vervallen zonder waarde.

   Meer informatie
  • Geen voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
   Als u arbeidsongeschikt wordt nadat uw dienstverband met LRQA Nederland B.V. of Lloyd’s Register EMEA is beëindigd, heeft u geen recht op voortzetting van de pensioenopbouw.

   Als u arbeidsongeschikt bent geworden tijdens de pensioenopbouw bij het pensioenfonds, dan is uw pensioenopbouw mogelijk ook na uw uitdiensttreding (gedeeltelijk) doorgegaan, zonder dat u zelf premie betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

   Als uw mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, verandert ook het percentage van de voortzetting van uw pensioenopbouw.

   De pensioenopbouw wordt gebaseerd op het salaris dat u verdiende toen u arbeidsongeschikt werd. Het salaris waarop de pensioenopbouw wordt gebaseerd, wordt vervolgens jaarlijks verhoogd met het indexatiepercentage waarmee de pensioenen verhoogd worden van de deelnemers die niet meer in dienst zijn of pensioen ontvangen.
   Indien u in deeltijd werkte, geldt het deeltijdpercentage op het moment dat u arbeidsongeschikt werd.

   De pensioenopbouw gaat door zolang u recht blijft houden op een WAO/WIA-uitkering, maar uiterlijk tot de AOW-datum. Als u vóór 2007 arbeidsongeschikt bent geworden eindigt de pensioenopbouw uiterlijk op de pensioendatum die oorspronkelijk van toepassing was in het pensioenreglement dat voor u van toepassing was.

   Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

   Meer informatie
  • Geen arbeidsongeschiktheidspensioen
   Als u arbeidsongeschikt wordt nadat uw dienstverband met LRQA Nederland B.V. of Lloyd’s Register EMEA is beëindigd, heeft u geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland. Indien u arbeidsongeschikt bent geworden tijdens uw dienstverband met LRQA Nederland B.V. of Lloyd’s Register EMEA, heeft u in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland. De hoogte van het aanvullend pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Indien u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, is de aanvulling 70% van uw salaris boven de salarisgrens voor de WIA-uitkering (€ 66.956 in 2023).

   Meer informatie
 • Hoe bouwt u pensioen op?

  Als gewezen deelnemer bouwt u geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland.

 • Welke keuzes heeft u zelf?

  • Andere werkgever en waardeoverdracht
   Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland en wordt het vanaf uw 68e jaar, of een andere door u gekozen pensioendatum, aan u uitbetaald.

   U betaalt geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland en u gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

   Meer informatie
  • Pensioenregelingen vergelijken
   Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker.

   Meer informatie
  • Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
   Als u met pensioen gaat en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van het pensioenfonds als u komt te overlijden. Na deze ruil mag het partnerpensioen niet meer dan 70% van het ouderdomspensioen bedragen.

   U kunt deze keuze maken bij pensionering. Kijk voor meer informatie en de overige voorwaarden in het pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
  • Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

   Naast ouderdomspensioen heeft u ook partnerpensioen. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

   U kunt deze keuze alleen maken bij pensionering. Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft, moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Kijk voor meer informatie en de overige voorwaarden in het pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
  • Pensioen vervroegen
   In plaats van met pensioen te gaan op uw 68e, kunt u er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Kijk voor meer informatie en de overige voorwaarden in het pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
  • Beginnen met een hoger pensioen
   U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

   Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Kijk voor meer informatie en de overige voorwaarden in het pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
 • Hoe zeker is uw pensioen?

  • Welke risico’s zijn er?
   De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico's leiden mogelijk tot een tekort.

   Ons pensioenfonds heeft te maken met onder meer de volgende risico’s:

   • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.
   • De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenfondsen maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld wij als pensioenfonds ‘in kas’ moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.
   • Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt het pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken.

   Er zijn nog meer risico’s waar het pensioenfonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Het pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van het pensioenfonds leest u in het jaarverslag in laag 3.

   Meer informatie

   Dekkingsgraad
   Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

   Meer informatie
  • Waardevast pensioen
   Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert het pensioenfonds uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

   Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het pensioenfonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

   De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen per 1 januari voor deelnemers die niet meer in dienst zijn als volgt geïndexeerd:


   Jaar Indexatie Stijging van de prijzen *
   20233,55%14,53%
   20222,70%2,70%
   20210,00%1,11%
   20200,00%2,65%
   20190,00%1,88%
   20180,00%1,50%
   20170,00%0,10%
   20160,00%0,60%
   20150,40%0,90%
   20141,00%2,50%
   20130,00%2,30%
   20120,00%2,70%
   20110,00%1,60%
   20100,00%0,40%
   Toon meer jaren ...
   * De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS
   Meer informatie
  • Als er een tekort is
   Het kan gebeuren dat Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De werkgever stort geen geld bij als er een tekort is. Als het pensioenfonds een tekort heeft, moeten wij het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd verlagen. Wij doen dit alleen in het uiterste geval.

   Voor Stichting Lloyd’s Register Nederland is er sinds 2015 een herstelplan van kracht waarin we aangeven welke maatregelen we nemen om het vermogen binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau te brengen. In 2022 is het herstelplan geactualiseerd.

   Meer informatie
 • Welke kosten maken wij?

  • Het pensioenfonds maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en onderhouden van de website en het verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Verder heeft het pensioenfonds adviseurs en wordt het jaarverslag gecontroleerd door een accountant en een actuaris. Een onderdeel van de pensioenpremie die door de werkgever en werknemers betaald wordt, is bestemd voor het betalen van deze kosten. Hierdoor komen deze kosten niet ten laste van het vermogen van het pensioenfonds.

   Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. De kosten om het vermogen te beheren betaalt het pensioenfonds zelf en komen ten laste van het rendement van het pensioenfonds. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten van het pensioenfonds.

   Meer informatie
 • Wanneer moet u in actie komen?

  • Als u verandert van pensioenuitvoerder
   Als u van werkgever bent veranderd en daardoor naar een andere pensioenregeling bent gegaan, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland en wordt het vanaf uw 68e, of een andere door u gekozen pensioendatum, aan u uitbetaald.

   U betaalt geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland en u gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

   Meer informatie
  • Als u arbeidsongeschikt wordt
   Als u tijdens uw deelname aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland B.V. arbeidsongeschikt bent geworden, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft u recht op een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA), het arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland. De hoogte van het aanvullend pensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Indien u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, is de aanvulling 70% van uw salaris boven de salarisgrens voor de WIA-uitkering (€ 66.956 in 2023).

   Indien u na uw dienstverband met LRQA Nederland B.V. of Lloyd’s Register EMEA arbeidsongeschikt bent geworden, heeft u geen recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw of arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland.

   Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

   Meer informatie
  • Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat
   Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed op uw Uniform Pensioenoverzicht kijken op welk partnerpensioen uw partner bij uw overlijden recht heeft. Vindt u dat het partnerpensioen bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland, tezamen met eventuele andere pensioenregelingen, te laag is, zorg dan dat u iets extra’s regelt. Uw partner heeft alleen recht op partnerpensioen als u vóór de pensioendatum bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

   Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet u opsturen naar het pensioenfonds. Kijkt u voor de exacte voorwaarden in het pensioenreglement of neem contact met ons op.

   Meer informatie
  • Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt
   Bij (echt)scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk / de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

   Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

   Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of het einde van het samenwonen. Beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap vernemen wij via de gemeente. Als ongehuwd samenwonende dient u de beëindiging van de samenleving zelf aan het pensioenfonds door te geven. Ook als uw ex-partner afstand doet van het recht op partnerpensioen, dan moet u het pensioenfonds informeren. De afwijkende afspraak over het partnerpensioen moet zijn opgenomen in een (scheidings)convenant dat door beide ex-partners is ondertekend. Het pensioenfonds beoordeelt zelf of het aan de afwijkende afspraak meewerkt. Pas als de afspraak door het pensioenfonds schriftelijk is bevestigd, is deze geldig.

   Meer informatie
  • Als u verhuist naar het buitenland
   Meld dit aan Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Zorg dat het pensioenfonds altijd op de hoogte blijft van uw adres, ook als u binnen het buitenland opnieuw verhuist. Wij kunnen het pensioen alleen aan u uitbetalen als wij uw verblijfadres weten.

   Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

   Meer informatie
  • Mijnpensioenoverzicht.nl
   Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

   Meer informatie
  • Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
   De keuzemogelijkheden vindt u onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.

   Meer informatie
  • Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de keuzemogelijkheden.

   Contact informatie

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl